YENİ GÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 1. BÖLÜM 

ADI, MERKEZİ, ÇALIŞMA KONU ve YOLLARI

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin adı: “YENİ GÜN DERNEĞİ”dir.

Derneğin kısa adı “YGD”dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Derneğin Amacı

Madde 2: Dernek, Türkiye genelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla ülke çapında sivil toplumun geliştirilmesi, insan hak ve sorumluluklarının, eğitimin ve istihdamın desteklenmesi, halk sağlığının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi, kültür, sanat ve turizmin güçlendirilmesi ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı amaç edinir.

Dernek bu amaca yönelik olarak;

 1. Sivil toplumun geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapar: Sivil diyalogun güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) daha etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla karar alma süreçlerine sivil katılımı geliştirmeyi hedefler.
 2. İnsan hakları bilincinin güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapar: Kadın, çocuk, engelli hakları da dahil olmak üzere her türlü insan haklarının savunulmasıyla ilgili gerekli bilincin toplum genelinde güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütür.
 3. Eğitim ve istihdamın desteklenmesi üzerine çalışmalar yapar: Başta kız çocukları olmak üzere çocuk ve gençlerin okullulaşma oranının artırılmasına, yine başta kız çocukları, kadınlar ve engelliler olmak üzere işgücünün mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin arttırılmasına, kadınların ve engellilerin sosyal, ekonomik ve siyasal hayata katılımının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesine, her türlü eğitim, girişimcilik ve istihdamın desteklenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yürütür.
 4. Halk sağlığının güçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi üzerine çalışmalar yapar: Başta kadın sağlığı olmak üzere ülke genelinde halk sağlığı konusunda ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne-baba ve öğretmenlerden başlayarak bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi ile özellikle bebek, çocuk ve gençlerin koruyucu ve destekleyici tıp hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütür.
 5. Kültür, sanat ve turizmin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapar: Ülkemizin sahip olduğu kültürel ve tarihi varlık ve değerlerin korunması ve ulusal/uluslararası düzeyde tanıtılması, sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ve turizm gelirlerini artırmaya katkı sağlayacak tanıtım ve destekleme faaliyetleri yürütür.
 6. Çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapar: Ülke genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ile, özellikle çocuklar ve gençler arasında çevre koruma bilincinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütür.

Çalışma Konuları ve Yolları

Madde 3: Dernek, amacını gerçekleştirmek için, aşağıda sıralanan çalışma ve etkinlikleri yapar:

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için çeşitli dillerde gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir,
 2. Genelde ülkemizin imkan ve altyapılarının tanıtımının yapılması ve geliştirilmesi amacıyla araştırma ve incelemelerde bulunur, bunları doğrudan kendisi yapabileceği gibi yurtiçi ve yurtdışından üçüncü şahıs ve kurumlarla işbirliğine gidebilir, ortak projeler geliştirebilir ve yürütür,
 3. Her yıl düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışı katılımlı eğitim, kurs, seminer, sergi, gezi, temsil, konser, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenleyebilir,
 4. Üyelerinin ve diğer hedef kitlesinin boş zamanlarını geçirmeleri ve mesleki eğitim ve gelişmelerine yönelik olarak çeşitli faaliyetler düzenleyebilir, misafirhane, lokal, eğitim ve sosyal tesisler açabilir, tefriş edebilir, işletebilir ya da bunların işletilmesi için başkalarını devreye koyabilir,
 5. Sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan çeşitli kurum ve kuruluşları devralabilir, kurabilir, işletir, işlettirir, kiralar veya kiraya verebilir,
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
 7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından kişi ve kurumlardan şartlı, şartsız, her tür bağış kabul edebilir,
 8. Tüzükte yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir, işletebilir, kurulmuş olanlarla ortaklık, ortak çalışmalar yürütebilir,
 9. Üyeleri arasında insani ilişkilerin, iletişimin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve/veya federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir,
 12. Gerekli yasal izin alınarak derneklerin kurabileceği geçici, sürekli tesisleri kurabilir,
 13. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak projeler yürütebilir, ortak çalışmalar yapabilir ve/veya yardımlaşabilir,
 14. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, yerli, yabancı, ulusal, uluslararası benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan, fon kuruluşlarından ve benzer kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara ayni ve nakdi yardımda bulunabilir,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,
 16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir,
 17. Dernek gerekli görülen hallerde, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat, tanıtım ofisleri açabilir.
 18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.
 19. Ulusal ve uluslararası fon kuruluşları tarafından açılan ve yürütülen hibe programlarına münferit olarak ve/veya başka kurum ve kuruluşlarla ortak olarak başvurabilir ve hibe projeleri uygulayabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sürdürülebilir kalkınma alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


2. BÖLÜM 

ÜYELİK, HAK ve SORUMLULUKLARI, TÜRLERİ, ÜYELİĞE KABUL ve ÜYELİKTEN AYRILMA

ÜYE OLMA

Madde 4:

 1. Dernek üyeleri iki bölümden oluşur:

Asıl Üyeler; Dernek organlarını seçme ve seçilme hakkına sahip olan, çalışmalara katılan, yasa ve tüzükte belirtilen yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunan kişilerdir.

Onursal Üyeler; Dernek organlarını seçme, seçilme ve oylamaya katılma hakkına sahip olmaksızın derneğe hizmeti geçen, amacı doğrultusunda maddi ve manevi katkılarda bulunan, isteğe bağlı olarak ödenti veren ve dernek çalışmalarından yararlanan kişilerdir.

 • 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma yeterliğine sahip, Dernekler mevzuatı uyarınca yasak ve engel durumları olmayan, derneğin amaç, çalışma konu ve yollarını benimseyen, herkes, üye olmak için, üyelik formunu doldurmak yoluyla başvuruda bulunabilir.
 • Başvuruda bulunan kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliği sıfatını kazanırlar. Kamu düzeni ile ilgili yasal hükümler ayrık olmak üzere, başvuruda bulunan kişilerin aranılan koşul ve nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve yeterliğini Yönetim Kurulu takdir eder.
 • Üyelik başvurusu 30 gün içinde karara bağlanır ve ilgiliye bildirilir.
 • Aynı zamanda derneğin birden çok şubesine üye olunamaz.

HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 5:

 1. Kimse derneğe üye olmaya ya da dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz.
 2. Derneğe üye olarak kabul edilen kişiler, tüzüğün bütün hükümlerini, kabul tarihine kadar alınmış ve alınacak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun karar ve uygulamalarını koşulsuz kabul etmiş sayılırlar.
 3. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Tüzel kişiler bağlı oldukları kurumun usulüne uygun olarak vereceği temsilci belgesiyle gerçek kişi ile temsil edilir.
 4. Her üyenin Dernek Genel Kurulu’nda bir oy hakkı vardır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6:

 1. Dernekler Yasası’na, ilgili diğer yasa, yürürlükteki hüküm ve kurallara göre üyelik hakkını kaybedenler,
 2. Üyeliğe engel durumu olduğu sonradan anlaşılanlar,
 3. Sözlü ve yazılı bildirimlere karşın verilen süre içinde ödentisini ve varsa giderlere katılma payını ödemeyenler,
 4. Derneğin amacına ve tüzüğün hükümlerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlar,
 5. Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar,
 6. Dernek organlarınca verilmiş yetkiye dayanmaksızın dernek adına davrananlar, derneği maddi ya da manevi sorumluluk altına sokanlar,
 7. Dernek işlerini veya çalışmalarını kişisel çıkarlara aracı kılanlar hakkında, Yönetim Kurulu’nca “üyelikten çıkarmaya” karar verilir. Şube Yönetim Kurulu’nun çıkarma kararlarına karşı Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun kendi çıkarma kararı ile itirazın reddi ya da kabulü yönündeki kararları kesindir. Ancak çıkarılma kararına karşı Genel Kurul’a itiraz edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7: Yazılı olarak bildirmek koşulu ile, üyelikten çıkma herkesin en doğal hakkıdır. Çıkan üye, iki kez tekrarlanmamak üzere; altı ayı geçmeden, ödenti ve varsa diğer yükümlülüklerini yerine getirmeden üyelik için yeniden başvuramaz.


3. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8: Derneğin organları:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 9: Dernek Genel Kurulu, katılma hakkı olan merkeze kayıtlı asıl üyeler ile kurulması halinde şubelerden gelecek ikişer temsilciden oluşur.

Şube başkanları Merkez Genel Kurulu’nda üyedir ve şubenin Merkez Genel Kurulu’ndaki temsilcilerinden biridir. Şubenin ikinci temsilcisi, şube Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğuyla belirlenir.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına izleyici olarak katılabilirler. Konuşma hakları vardır, oy hakları yoktur.

TOPLANTILAR

Madde 10: Dernek Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

 1. Olağan toplantılar; Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine iki yılda bir kez Aralık ayı içinde,
 2. Olağanüstü toplantılar; Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli görmesi, dernek asıl üyelerinin en az 1/5’inin yazılı isteği üzerine gerçekleştirilir.

TOPLANTI YÖNTEMİ

Madde 11: Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantı tarihinden en az 15 gün önce ulaşacak biçimde; toplantı gündemi, günü, yeri ve saati bir yazı veya elektronik posta ile Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Çoğunluğun sağlanmaması durumunda ikinci toplantının yapılacağı gün, yer ve saat bu yazıda gösterilir.

İki toplantı arası bir haftadan az olamaz.

Şube başkanlıklarına da yazıyla haber verilir.

Genel Kurul, katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda yeter sayı aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine alınırlar.

Yeter sayının oluştuğu saptandıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Üyeler arasından bir başkan ve iki sekreter seçilerek, Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

Toplantıyı Divan Başkanı yönetir.

Her üye Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir.

Genel Kurul çalışmaları bir tutanağa geçirilerek Divan Kurulu tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Seçimler dışındaki oylamaların gizli ya da açık biçimde yapılmasına Genel Kurul karar verir.

Derneklerle ilgili yasalarda belirtilen koşul oluşmadıkça Genel Kurul toplantısında “gündemle bağlılık” ilkesi geçerlidir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12: Derneğin en üst organı Merkez Genel Kurulu’dur. Aşağıdaki hususlar Genel Kurul’da kararlaştırılır:

 1. Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 2. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider raporu, yıllık bütçe teklifi ile Merkez Denetleme Kurulu denetim raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 3. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı iç mevzuatları aynen veya değiştirerek onaylaması,
 4. Dernek için taşınmaz malların satın alınması ya da derneğe ait taşınmazların satılması, bu yönde işlemlerin yapılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 5. Genel Kurul’dan aldığı yetkiyle herhangi bir yerde şube açılmasını, dağıtılmasını veya kapatılmasını kararlaştırmak, şubelerin denetim ve gözetimini gerçekleştirmek, çalışma programını ve bütçesini gerekirse düzelterek onaylayarak kesinleştirmek,
 6. Derneğin uluslararası çalışmalar yapması, ilişkiler kurması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması, ayrılması,
 7. Gündemde yer almak koşulu ile tüzüğün değiştirilmesi,
 8. Herhangi bir yerde şube, temsilcilik açılması, kapatılmasına ve gerekli işlemleri yapması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Derneğin dağıtılması.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMASI

Madde 13 : Yönetim Kurulu, Genel Merkeze kayıtlı üyeler arasından seçilecek 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler 2 yıl için gizli oyla seçilir. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyeliklerde boşalma olursa, alınan oy sayısına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Aynı sayıda oy alanlar arasında kura çekilir.

Yönetim Kurulu, oluşmayı izleyen ilk toplantısında; kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter üye ve bir sayman üye seçer.

 Dernek, Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. Yönetim Kurulu Başkanı derneğin “Genel Başkanı”dır.

Yönetim Kurulu gerektiğinde salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

BOŞALMALARIN YEDEKLERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 14: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesine karşın, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, mevcut yönetim kurulu üyeleri Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15:

 1. Derneği temsil etmek, bu konuda kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek, derneğe vekil tutulmasını kararlaştırmak, personel almak, personelin işine son vermek,
 2. Genel Kurul’u izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmek,
 3. Genel Kurul kararlarını yürütmek, uygulamak,
 4. Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,
 5. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek, gelecek dönemin bütçesini hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,
 6. Asıl ve Onursal üye başvurularını inceleyerek olumlu veya olumsuz karara bağlamak, ilgiliye bildirmek,
 7. Tüzüğün ilgili maddelerine göre üyelikten çıkarmaya karar vermek,
 8. Dernek ve şubelerinin çalışma düzenini, çalışmayla ilgili izlenceleri; yasalar, tüzük, toplumsal değerler ve gerçekleri göz önüne alarak saptamak,
 • Değişik danışma kurulları ile şubeleri de kapsayıp geçerli olmak üzere; sürekli veya geçici kollar, alt çalışma grupları ya da komisyonlar kurmak,
 1. Yasa ve tüzük hükümlerine aykırı davranan, derneğin amacına, Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarına ve uygulamalarına aykırı çalışmalarda bulunan, derneğin amacını ve çalışmalarını siyasete ve kişisel çıkarlara aracı kılan, şube yönetim kurullarına yönelik işlem yapılabilmesi için genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
 2. Derneğin uluslararası faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu yürütme organıdır. Bu organizasyonlar için gerekli kararları, izinleri almak, girişimlerde bulunmak Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.
 3. Dernek Tüzüğünün uygulanması ve Derneğin amaçlarına uygun olarak yönetilmesi amacıyla yasalar ve Dernek tüzüğüne aykırı olmamak ve Genel Kurulca kabul kaydıyla iç mevzuat olarak (üyelik, şubeler, personel, çalışma sistemi… yönetmelikleri gibi) yönetmelikler çıkarmak,
 4. Genel Kurul Yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu ve her nevi tahvil veya hisse senedi gibi yatırım araçları satın almak,
satmak, Kira Sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Yasaların aradığı yıllık beyan, Genel Kurul sonuç bildirimi, tasdik, başvuru ve diğer yasal iş ve işlemleri yerine getirmek,
 6. Yasalar ve Dernek tüzüğünde açıkça başka bir organa bırakılmamış tüm yetkileri kullanır.

DENETLEME KURULU

Madde 16: Denetleme Kurulu, Genel Merkeze kayıtlı üyeler arasından seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Üyeler 2 yıl için gizli oyla seçilir. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Asıl üyeliklerde boşalma olursa, yedek üye göreve çağrılır. Aynı sayıda oy alanlar arasında kura çekilir.

Denetleme kurulu, derneğin çalışmalarını, hesaplarını ve defterlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla inceler ve bir rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.

Dernek Genel Başkanı, Denetleme Kurulu’na ya da herhangi bir üyesine, herhangi bir şubede denetleme yaptırabilir. Bu durumda Genel Başkan Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 17: Derneğin merkez ve şubelerinde iç denetim esastır. Bu denetim Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu,  bağımsız denetim kuruluşlarını görevlendirerek kendi adına özel ve geçici denetimler yaptırabilir.

SEÇİM SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Madde 18: Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile varsa derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirilir.


4. BÖLÜM 

DERNEK ŞUBE ve TEMSİLCİLİKLERİ

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 19: Merkez Genel Kurulu kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açılabilir.

Bir şubenin kurulabilmesi için, mali yönden şubeyi yürütebilecek ve derneğin amacını gerçekleştirebilecek yeterlikte en az 3  kişinin birleşmiş olmaları gerekir.

Kendilerine yetki verilen kurucular, dernek tüzüğü ile yetki belgesini iliştirip, Dernekler Yasası’ndaki diğer koşulları da yerine getirerek, şubenin açılacağı yerin Yönetim üstüne başvuruda bulunurlar. Kurucular, kuruluş aşamasındaki işlemlerden Merkez Yönetim Kurulu’na gecikmeksizin yazılı bilgi verirler.

ŞUBE ORGANLARI

Madde 20: Şube organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 21: Genel Kurul, şubeye kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan toplantısı, iki yılda bir kez, Eylül ayı içinde yapılır. Genel kurul ayrıca; Merkez Yönetim Kurulu’nun, Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli görmesi, şubeye kayıtlı üyelerin en az 1/5’inin yazılı isteği ile olağanüstü olarak toplanır. Diğer konular hakkında tüzüğün 12. maddesi uygulanır.

ŞUBE GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Tüzüğün 10 ve 24. maddelerine göre Merkez Genel Kurulu temsilcilerinin seçilmesi,
 2. Şube Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun oluşturulması,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 4. Bütçenin görüşülmesi, aynen ya da düzeltilerek kabul edilmesidir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 22: Yönetim Kurulu, şubeye kayıtlı asıl üyeler arasından gizli oyla 2 yıl için seçilecek 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Diğer konular hakkında tüzüğün 14 ve 15. maddeleri kıyasen uygulanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 23:

 1. Dernekler Yasası, tüzük, Merkez Yönetim Kurulu karar ve uygulamaları doğrultusunda şubeyi yönetmek, temsil etmek ve bu amaçla kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Şube Genel Kurulu kararlarını uygulamak,
 3. Asıl üyelik başvurularını inceleyerek karara bağlamak, ilgiliye bildirmek, üyeliğe kabul olunanların listesini 30 gün içinde Genel Merkez’e göndermek,
 4. Koşulları gerçekleştiğinde üyelikten çıkarmaya karar vermek, çıkarılan ya da kendiliğinden ayrılanların bir listesini gerekli açıklama ve belgeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Genel Merkez’e göndermek,
 5. Üye ödentileri içinde olarak tüm şube gelirlerinin ½’sini, alınma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Genel Merkez’e göndermek,
 6. Şubenin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek dönemin bütçesini hazırlamak, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 7. Şube Genel Kurulu’nu olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,
 8. Genel Kurul toplantılarından en az 15 gün öncesine dek ulaşacak biçimde, toplantı gündemini, günü, yeri ve saati Genel Merkez’e yazıyla bildirmek,
 • Genel Kurul toplantısını izleyen 15 gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının, kabul edilen bütçenin, Merkez Genel kuruluna seçilen temsilcilerin listesini, dernek organlarına seçilen üyelerin kimliklerini, genel kurul tutanakları ve ilgili diğer belgelerin bir örneğini Genel Merkeze göndermek,
 1. Dernek şube organlarına seçilenlerin kimliklerini 30 gün içinde mülki idare amirliğine yazıyla bildirmektir.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 24: Denetleme Kurulu, şubeye kayıtlı olan üyeler arasından gizli oyla 2 yıl için seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Çalışma biçimi ve yöntemi hakkında 17. madde hükmü uygulanır.

TEMSİL

Madde 25: Şube başkanı Dernek şubesini temsil eder. Bu yetkisini belli hal ve koşullarda bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine devredebilir.

ŞUBELERİN DENETİM VE GÖZETİMİ, DAĞITMA, KAPATILMA

Madde 26: Şubeler, Merkez Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetimi altındadırlar.

Merkez Genel Kurulu, herhangi bir şubenin dağıtılmasına, kapatılmasına karar verebilir.

Bu durum Yönetim üstüne bildirilir.

Dağıtılan, kapatılan şubenin mal ve hakları kendiliğinden Genel Merkez’e devredilmiş sayılır. Devir işlemlerinin yürütülmesi yöntemini Genel Merkez saptar.

Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, şubelerin kurulması, çalışması, merkez ile ilişkileri, organları, görev ve yetkileri, malvarlığı, dağılmaları ve benzer ayrıntı düzenlemeler hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.


5. BÖLÜM 

DERNEK BÜTÇE, GELİR-GİDER, MALİ UYGULAMALAR, DEFTER ve KAYITLAR

DERNEK GELİRLERİ

Madde 27: Dernek gelirleri aşağıdaki gibidir:

 1. Üye ödentileri,
 2. Dernek tarafından yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo-eğlence, temsil, konser, gezi, kermes, spor yarışmaları, konferans, sanat etkinlikleri, vb. sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından, kurulması halinde ticari işletmelerinden elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar, Kurulması halinde şubelerin yıllık gelirlerinin %50’si,
 5. Mülki idare amirliğine bildirerek ve kabul edilecek iç ve dış kaynaklı gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden alınan ücretler ve diğer yasal gelirler.

BORÇLANMA USÜLLERİ

Madde 28: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 GELİR GİDER BELGELERİ

Madde 29: Dernek gelirleri alındı belgesi ve/veya banka dekontu ile toplanır. Giderler belge karşılığı yapılır. Gelir ve gider belgeleri yeterli açıklıkta düzenlenir, para alınan ve verilen kişinin kimliğini ve imzasını taşır.

Bu konuda ayrıntılı bilgiler 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın ve Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre değerlendirilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 30: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Aşağıda gösterilen defterlerin Genel Merkez ve açılmışsa şubelerde ayrı ayrı tutulması zorunludur:

 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Noterden veya dernekler biriminden onaylı olması zorunlu olan bu defterlerle ilgili dosyalar da tutulur.


6. BÖLÜM

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, DERNEĞİN TASFİYESİ ve YÖNTEMLERİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 31: Tüzük değişikliği gündemde yer alması koşuluyla olağan toplantıda yapılabileceği gibi, olağanüstü Genel Kurul toplantısı da düzenlenebilir. Gündemde yer almak ve gündeme ekleme yapılmama koşuluyla, Merkez Genel Kurulu’nun 2/3 toplantı ve 2/3 karar yeter sayısıyla gerçekleştirilir. İlk toplantıda gerekli olan çoğunluk sağlanamazsa, usulüne ve süresine uygun yapılacak çağrı ile yapılacak ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaksızın hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliğine karar verilir ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEĞİN DAĞITILMASI – FESHİ

Madde 32: Genel Kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 33: Kendiliğinden dağılma, yargı ya da Genel Kurul kararıyla dağıtılma durumunda, derneğin malları Genel Kurulca belirlenecek en yakın amaçlı bir kuruluş veya dernek ya da vakfa devredilir.


7. BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER

UYGULANACAK KURALLAR

Madde 34: Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda, öncelikle Dernekler Yasası, daha sonra Medeni Yasası uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek bir açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanılarak Genel Kurul kararıyla sonuca varılır.

GEÇİCİ MADDE

Dernek Genel Kurulu Dernekler Yasası’na göre ilk toplantısını yapıp dernek organlarını oluşturuncaya kadar, aşağıda ismi yazılı olan kuruculardan ilk 5 sırada bulunanlar Yönetim Kurulu olarak görev yapar.